ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
Сайт навчального відділу | Головна

Начальник навчального відділу
Дец Надія Олександрівна, к.т.н., доцент
вул. Канатна 112, кім. А-145, тел. (048) 712-41-94
e-mail: navch_vid@cloud.onaft.edu.ua

    Навчальний відділ є структурним підрозділом академії, який планує та організовує освітній процес в академії; збирає, аналізує й узагальнює проміжні та підсумкові показники навчальної роботи академії, формує перспективні плани щодо удосконалення освітнього процесу з метою забезпечення підготовки фахівців, які відповідають вимогам світових стандартів і потребам споживача на ринку праці, сприяє реалізації моделі підготовки здобувачів вищої освіти в академії; контролює імплементацію Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту» та інших нормативно-законодавчих актів.

Навчальний відділ у своєму складі має наступні групи:

 • планування, організації та контролю освітнього процесу;
 • організації атестації та випуску здобувачів вищої освіти;
 • диспетчерську;
 • програмно-технічної підтримки.

Група планування, організації та контролю освітнього процесу виконує такі функції:

 • Аналіз стану навчальної роботи, якості навчання здобувачів вищої освіти, якості викладання дисциплін та надання пропозицій щодо підвищення якості навчання й викладання керівництву академії.
 • Складання графіку навчального процесу та розкладу проведення навчальних занять, здійснення контролю його виконання.
 • Контроль за розробленням, поновленням навчальних планів (робочих навчальних планів) та відповідності їх стандартам вищої освіти.
 • Участь у організації комплектування разом з кафедрами і відділом кадрів професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу, оформлення на роботу викладачів із погодинною оплатою.
 • Здійснення контролю за виконанням планів роботи кафедр та індивідуальних планів викладачів, перевірка якості ведення навчальної документації в структурних підрозділах ОНАХТ.
 • Консультування всіх підрозділів академії щодо навчальних питань і організації освітнього процесу.
 • Впровадження нових технологій навчання, аналіз впливу даних технологій на якість навчання.
 • Управління якістю підготовки фахівців.
 • Участь у підготовці статистичної форми 2-3нк.
 • Розрахунок та видача навчального навантаження кафедр.
 • Здійснення контролю за оновленням складу та роботою тьюторів.
 • Організація та здійснення контролю за проведенням всіх форм контролю успішності студентів.
 • Забезпечення оновлення складу і організація роботи Стипендіальної комісії ОНАХТ, контроль за роботою стипендіальних комісій факультетів та коледжів.
 • Здійснення контролю за навчальною діяльністю коледжів ОНАХТ.
 • Організація сумісно з Приймальною комісією ОНАХТ процедури поновлення та переведення студентів ОНАХТ.
 • Організація укладання договорів, замовлення і видачі деканатам бланків студентських квитків, залікових книжок, академічних довідок, іншої документації, необхідної для здійснення освітнього процесу.
 • Підготовка наказів щодо призначення іменних стипендій.

Група організації атестації та випуску здобувачів вищої освіти виконує такі функції:

 • Організація роботи екзаменаційних комісій (ЕК).
 • Складання розкладу роботи ЕК.
 • Підготовка наказів про склад ЕК.
 • Навчання технічних секретерів ЕК з питань атестації здобувачів вищої освіти.
 • Збір та аналіз звітів голів ЕК.
 • Ведення документації з підготовки документів про вищу освіту.
 • Надання відповідей на запити Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України про підтвердження дипломів, підписів та печатки для проставляння апостилю.
 • Організація укладання договорів, замовлення та видачі документів про вищу освіту і додатків до них.
 • Оформлення та видача академічних довідок, дублікатів документів про вищу освіту і додатків до них.
 • Підготовка наказів щодо комплексного дипломного проектування, записів в документах про вищу освіту випускників.
Copyright © При використанні матеріалів сайту вказівка www.nv.onaft.edu.ua обов´язкова.